Obligații diriginte șantier

În perioada de pregătire a executării lucrărilor:
- Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta.
- Verifică corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului.
- Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
- Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.
- Controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.
- Verifică existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.
- Dupa caz, participă la pregătirea licitațiilor pentru executarea lucrărilor.
- Participă la elaborarea contractelor și răspunde de introducerea în acestea a prevederilor referitoare la calitate.
- Predă executantului amplasamentul liber de orice sarcina și bornele de reper precizate de proiect.
- Participă împreună cu proiectantul și executantul la trasarea generala a construcției.
- Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de șantier.
- Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.
- Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.
- Interzice utilizarea de lucrători neautorizați pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.
- Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice și semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor.
- Participă la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse.
- Verifică respectarea legislației cu privire la materialele utilizate.
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate și prefabricate necorespunzătoare sau făra certificate de calitate, făra agrement tehnic pentru materiale netradiționale sau din import sau făra declarație de conformitate a calității.
- Interzice utilizarea de tehnologii noi, făra agrement tehnic.
- Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini și normativelor în vigoare precum și a clauzelor contractuale speciale.
- Urmărește executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admițând la plata numai lucrările corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- Cere executantului, după caz, sistarea execuției, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
- Transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii, ale organelor abilitate precum și ale altor participanți la realizarea construcției privind neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției.
- Verifică respectarea cerințelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea în construcții în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă solutiile inițiale.
- Efectuează, în numele investitorului, activitatea de verificare valorică și decontare a lucrărilor executate.
- Urmărește respectarea programului de asigurare a calității la executant.
-Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
- Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare și predă terenul deținătorului acestuia.
- Participă la recepția lucrărilor, pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție documentele cărții tehnice a constructiei.
- Urmărește rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepție.
- Predă investitorului actele de recepție împreună cu cartea tehnica a construcției.
- Urmărește rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.